Az összehasonlító kutatás tervének bemutatása

Az általunk létrehozott kutatás lépései a következők:

1. Probléma-meghatározás: A kutatási probléma egy olyan kérdés, amelyre a tervezett kutatás során választ keresünk. Alapvető probléma: a fiatal generációk nehezebben helyezkednek el a munkaerő világában, mint a korábbi generációk. Ez egy olyan általános jelenség, mely komoly gazdasági nehézségekkel jár makrogazdasági szinten (lásd bővebben „Probléma bemutatása” című fejezet).

2. A kutatási előzmények feltárása: A szakirodalom feltárása nélkül nincs megalapozott kutatás, mely egyet jelent a „Dokumentum elemzés” tevékenységgel. Ezt a feladatot külső szakértő fogja ellátni a számunkra.

3. Hipotézisalkotás: A feltételezések megfogalmazása a probléma megoldására, mely az első két lépés függvényében, a bevont partnerekkel közös munka keretében jön létre. A létező tanulmányok áttekintését követően hozhatók létre azok a kutatási kérdések, melyet a csoport meg tud vizsgálni, és fel tudja állítani hipotéziseit.

4. Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása: A hipotézisek felállítását követi azok vizsgálata. Valamennyi partnerországban legalább 500-500 fős mintát vizsgálva, online kérdőívek segítségével, de előre meghatározott, reprezentatív sokaság létrehozásával vizsgáljuk.

 

A kiválasztott kutatási terület vizsgálatához online kérdőívet hozunk létre, melyet széles körben terjesztünk. Valamennyi partnerország külön-külön felelős az adatok begyűjtéséért, és az online kérdőív megfelelő fordításáért. Cél, hogy jelentős mennyiségű kitöltés történjen, melyből reprezentatív sokaság hozható létre az adott országra vonatkozóan.

5. A vizsgálni kívánt minta kiválasztása: A beérkezett válaszok közül összeállítjuk azt a sokaságot, melyet ténylegesen vizsgálunk, kiszűrjük belőle a nagyon eltérő értékeket, valamint azokat a közegeket, melyek túlreprezentáltak (pl.: túl sok egyetemista kitöltő stb.). Amennyiben egyes korosztályi jellemzők alul reprezentáltak, a kérdőívezést tudatosan kiterjesztjük ezekre a rétegekre, és begyűjtjük a hiányzó adatokat.

6. A kutatás megvalósítása: Amennyiben rendelkezésünkre áll a szükséges sokaság elvégezzük az elemzéseket, szignifikancia vizsgálatokat.

7. Adatok elemzése, következtetések megfogalmazása, elméletek alkotása: Végül megfogalmazzuk az elemzés eredményeit az egyes partnerországokra külön-külön, és együttesen a teljes projektre nézve is. Valamennyi bevont ország tudatosan úgy lett kiválasztva, hogy egymáshoz közel álló, hasonló történelemmel rendelkező, úgynevezett poszt szocialista országok legyenek. Ennek eredményeként a kutatási eredmények összevontan is jól kezelhetőek, bár az országok közötti eltérések miatt egyértelműen szükséges az adatok elemzése külön-külön is.

8. Az eredmények összefoglalása, prezentálása: A kutatásban megfogalmazott alapigazságokat, eredményeket, érveket, problémamegoldásokat minden esetben publikáljuk angol és magyar nyelven is. A magyar nyelvű összefoglalóból készül kiadvány is, mely a projekt disszeminációját hivatott szolgálni.

A kutatási folyamatot külső szolgáltató bonyolítja le, a partnerországok elsősorban az online kérdőívek fordításában, és az adatgyűjtésben segítik a kutatás megvalósulását.

Megszakítás